નાણાં વિભાગ દ્વારા ગાંધીનગર ખાતે ૦૪ જૂનના રોજ પેન્શન અદાલત યોજવામાં આવશે

રાજય સરકારના પેન્શનરો માટે નાણાં વિભાગ, ગાંધીનગર દ્વારા તા. ૦૪ જૂન, ૨૦૨૨ ના રોજ બપોરના ૧૨.૦૦ થી સાંજના ૫.૦૦ કલાક દરમ્યાન પેન્શન અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પેન્શન અદાલત રાજયમાં રાજકોટ, ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા, સુરત અને ભાવનગર ખાતે યોજાશે.

નાણાં વિભાગ દ્વારા ગાંધીનગર ખાતે ૦૪ જૂનના રોજ પેન્શન અદાલત યોજવામાં આવશે. જેમાં ખાસ કરીને ગાંધીનગર ખાતે યોજાનાર પેન્શન અદાલતમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મહેસાણા, ખેડા, આણંદ, અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ અને સાબરકાંઠા જિલ્લાના પેન્શનરો ભાગ લઇ શકશે.

રાજય સરકારના પેન્શનરો માટે નાણાં વિભાગ, ગાંધીનગર દ્વારા તા. ૦૪ જૂન, ૨૦૨૨ ના રોજ બપોરના ૧૨.૦૦ થી સાંજના ૫.૦૦ કલાક દરમ્યાન પેન્શન અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પેન્શન અદાલત રાજયમાં રાજકોટ, ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા, સુરત અને ભાવનગર ખાતે યોજાશે.

ગાંધીનગર તિજોરી અધિકારી ( પેન્શન)એ જણાવ્યું છે કે, આગામી તા. ૦૪ જૂન, ૨૦૨૨ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે પેન્શન અદાલત ગાંધીનગરના સેકટર- ૧૫માં આવેલી સરકારી કોર્મસ કોલેજના ઓડિટોરિયમ હોલ ખાતે બપોરના ૧૨ થી ૫ કલાક દરમ્યાન યોજાશે. ગાંધીનગર ખાતે યોજાનાર પેન્શન અદાલતમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મહેસાણા, ખેડા, આણંદ, અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ અને સાબરકાંઠા જિલ્લાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

પેન્શનરો જે જિલ્લા તિજોરી કચેરી હસ્તક પેન્શન મેળવતા હોય તે જિલ્લા તિજોરી- પેન્શન ચુકવણાં કચેરી, પેન્શનર સમાજ પાસેથી તથા
https://financedepartment.gujarat.gov.in અને https://dat.gujarat.gov.in ની વેબસાઇટ પરથી અરજીનું નિયત નમુનાનું ફોર્મ મેળવી લઇ તેમા જરૂરી વિગતો ભરીને તા. ૦૫મી મે, ૨૦૨૨ સુધીમાં હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરી, બ્લોક નંબર- ૧૭, ર્ડા. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર ને મોકલી આપવાના રહેશે. પેન્શનર https://bit.ly/pension-adalat ની લીંકમાં જઇ ગુગલ ફોર્મમાં પણ વિગતો ભરીને ફોર્મ જમા કરાવી શકાશે, તેવું પણ જણાવ્યું છે.