વિધાર્થીઓ માટે સ્વિમિંગ પૂલનાં ફોર્મ વિતરણ ની શરૂઆત ની બે જ કલાકમાં 130 ફોમૅ નું વિતરણ થયું..

ફોમૅ વિતરણ ઉપરથી જ વિધાર્થીઓ માં સ્વિમિંગ નો કેટલો ઉત્સાહ છે તે જોવા મળ્યો..

પાટણ તા.9
સ્પોર્ટ્સ ઑથોરીટી ઑફ ગુજરાત હસ્તકના પાટણ જિલ્લા રમત પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર ખાતે અભ્યાસ કરતા 10 વર્ષથી ઉપરના અને શાળામાં ભણતા કૉલેજ સિવાયના વિદ્યાર્થી ભાઈઓ માટે સ્વિમિંગ પુલના ફોર્મનું વિતરણ સોમવારે સવારે 11 કલાકે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં મોટી સંખ્યામાં બાળકો પોતાના વાલી સાથે ફોર્મ લેવા આવતા બાળકોમાં સ્વિમિંગ શીખવાનો અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.


ફોમૅ વિતરણ નાં શરૂઆતના બે કલાક માં 130 ફોર્મ વિતરણ કરવામાં આવ્યા હોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. પાટણ શહેરના સ્પોર્ટ્સ ઑથોરીટી ઑફ ગુજરાત હસ્તકના પાટણ જિલ્લા રમત પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર ખાતે સોમવારે સાવરે 10 વર્ષથી ઉપરના બાળકોને સ્વિમિંગની તાલીમ લેવાના ફોર્મ વિતરણ કરવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સવાર થીજ વિદ્યાર્થીઓ વાલીઓ સાથે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.અને બાળકોએ લાઈનમાં ઉભા રહી વરાફરથી ફોર્મ મેળવ્યા હતા.ફોમૅ વિતરણ જોતા બાળકોમાં સ્વિમિંગ શીખવાનો અનેરો ઉત્સાહ હોય તેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.