પ્રાકૃતિક ખેતી કરતાં ખેડૂત કુટુંબ દેશી ગાય માટે નિભાવ ખર્ચ અર્થે આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પર અરજી કરી શકશે…

પાટણ તા.18
ખેડૂતોની સાથે સાથે પશુપાલકોની આવક બમણી કરવાના નિર્ધાર સાથે રાજ્ય સરકાર દ્વારા અનેકવિધ યોજનાઓ અમલમાં મુકવામાં આવી છે ત્યારે દેશી ગાય આધારીત સંપૂર્ણ પ્રાકૃતિક ખેતી કરતાં ખેડૂત કુટુંબને એક દેશી ગાય માટે નિભાવ ખર્ચ અર્થે પ્રતિમાસ રૂ.900/-ની સહાય માટે આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ ખુલ્લુ મુકવામાં આવ્યું છે.
દેશી ગાય ધરાવતા ખેડૂતો જે 0.40 ગુંઠા (1 એકર) જમીન ધરાવતા હોય તેવા ખેડૂતો તા.13/05/2022થી તા.27/05/2022 સુધી

ikhedut.gujarat.gov.in પોર્ટલ પર અરજી કરી શકશે.

આ યોજના હેઠળ પ્રાકૃતિક ખેતી કરતાં ખેડૂત કુટુંબને એક દેશી ગાય માટે નિભાવ ખર્ચ અર્થે રૂ.10,800/-ની વાર્ષિક મર્યાદામાં પ્રતિમાસ રૂ.900/-ની સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પર અરજી કર્યા બાદ અરજીની પ્રિન્ટ લઈ અરજીમાં સહી કરી અરજી, 8-અની નકલ, સંયુક્ત ખાતેદારનું સંમતિ પત્રક, બેન્ક પાસબુક અથવા રદ કરેલ ચેક સહિત દિન-7માં તાલુકાના બી.ટી.એમ, એ.ટી.એમ. કે ગ્રામ સેવકને તેમજ જિલ્લા કક્ષાએ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર, આત્મા કચેરી, પાટણને રજૂ કરવાના રહેશે.