ભારતીય વાયુસેના દ્વારા અગ્નિવીર~વાયુ ની ભરતી ભારતીય વાયુસેના દ્વારા માત્ર અવિવાહિત પુરૂષો માટે અગ્નિવીર~વાયુ ની જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયેલ છે.

ભારતીય વાયુસેના દ્વારા અગ્નિવીર~વાયુ ની ભરતી ભારતીય વાયુસેના દ્વારા માત્ર અવિવાહિત પુરૂષો માટે અગ્નિવીર~વાયુ ની જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયેલ છે.

ભારતીય વાયુસેના દ્વારા અગ્નિવીર(વાયુ)ની ભરતી

ભારતીય વાયુસેના દ્વારા માત્ર અવિવાહિત પુરૂષો માટે અગ્નિવીર(વાયુ) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયેલ છે. જેમાં શૈક્ષણિક લાયકાત ગણિત, ભૌતિકશાસ્ત્ર અને અંગ્રેજી વિષય સાથે ધોરણ-૧૨ પાસ અથવા સમકક્ષ તેમજ ૫૦% ટકા જરૂરી તેમજ અંગ્રેજી વિષયમાં ૫૦ માર્કસ જરૂરી અથવા ત્રણ વર્ષનો ડિપ્લોમા કોર્ષ (મિકેનીકલ/ ઈલેક્ટ્રીકલ/ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ/ ઓટો મોબાઈલ/ કોમ્પુ.સાયન્સ/ ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી) ૫૦% ટકા જરૂરી તેમજ અંગ્રેજી વિષયમાં ૫૦ માર્કસ જરૂરી અથવા ગણિત, ભૌતિકશાસ્ત્ર અને અંગ્રેજી વિષય સાથે ૨ વર્ષનો વોકેશનલ કોર્ષ ૫૦% ટકા જરૂરી તેમજ અંગ્રેજી વિષયમાં ૫૦ માર્કસ જરૂરી છે. ઉમેદવારની જન્મતારીખ તા.૨૯-૧૨-૧૯૯૯ થી ૨૯-૦૬-૨૦૦૫ વચ્ચે હોવી જોઈએ. ઉમેદવારની લઘુત્તમ ઉંચાઈ: ૧૫૨.૫ સે.મી. હોવી જોઈએ. પરીક્ષા ફી રૂ.૨૫૦/- છે. ઓનલાઈન પરીક્ષા તા.૨૪-૦૭-૨૦૨૨ થી શરૂ થશે. તેમજ અન્ય માહિતી અને ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે તા.૦૫-૦૭-૨૦૨૨ સુધીમાં ઓફીશ્યલ વેબસાઈટ: www.agnipathvayu.cdac.in ની મુલાકાત લેવી.ઉમેદવારની જન્મતારીખ તા.૨૯-૧૨-૧૯૯૯ થી ૨૯-૦૬-૨૦૦૫ વચ્ચે હોવી જોઈએ. ઉમેદવારની લઘુત્તમ ઉંચાઈ: ૧૫૨.૫ સે.મી. હોવી જોઈએ. પરીક્ષા ફી રૂ.૨૫૦/- છે. ઓનલાઈન પરીક્ષા તા.૨૪-૦૭-૨૦૨૨ થી શરૂ થશે. તેમજ અન્ય માહિતી અને ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે તા.૦૫-૦૭-૨૦૨૨ સુધીમાં ઓફીશ્યલ વેબસાઈટ: www.agnipathvayu.cdac.in ની મુલાકાત લેવી.

#AGNIVEER #AGNIPATH