પાટણ સાયન્સ સેન્ટર ખાતે ત્રિદિવસીય સમર સાયન્સ કેમ્પ-2024 નો પ્રારંભ…